Hà Nội: cắt giảm các dự án về xây dựng, sửa chữa trụ sở .Trong số này sẽ bao gồm các dự án có tỷ trọng vốn lớn trong giải phóng mặt bằng cũng như các dự án hiện chưa cân đối được nhà tái định cư.