TP Hà Nội cần nhanh chóng xây dựng được một hệ thống quản lý đô thị, giao thông thông minh. Chia sẻ