UBND TP vừa ban hành Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 6/1/2011 về việc bãi bỏ một số khoản thu phí tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND TP.Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, bãi bỏ mức thu phí qua cầu Zét, cầu Hạ Dục, cầu Mụ, cầu Bến Cốc thuộc địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Các quy định khác tại Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND ngày 9/1/2009 của UBND TP.Hà Nội về việc thu phí qua cầu, qua phà trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn có hiệu lực thi hành. T.B