(HNM) - Về tổng thể, thị trường không thiếu xi măng. Tuy nhiên, do đầu tư nhiều ở phía Bắc, trong khi tiêu thụ mạnh ở phía Nam nên có thời điểm xảy ra thiếu xi măng cục bộ. Tổng công ty Xi măng Việt Nam cho biết, hết tháng 5, Tổng công ty sẽ chuyển vào phía Nam 70.000 tấn clinke và xi măng các loại, tình trạng khan hàng sẽ được giải quyết.