100% đường trục ở xã Hà Mòn đã được nhựa hóa.

Xã Hà Mòn thuộc vùng ven thị trấn Đác Hà là một trong 22 xã điểm được tỉnh Kon Tum chọn làm xã điểm để triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015. Là một xã thuần nông, nhưng với lợi thế toàn xã có hơn 2.000 ha cà phê, cùng hàng trăm ha cao su, cây công nghiệp khác cùng với quyết tâm cao của toàn đảng bộ và nhân dân trong toàn xã về xây dựng NTM, hơn hai năm qua, xã Hà Mòn đã đạt được các chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Hà Mòn đã xóa hết hộ nghèo, tỷ lệ hộ giàu chiếm 22%; hộ khá 47%; hệ thống đường trục xã được nhựa hóa 100%, đường trục nội đồng được cứng hóa, xe cơ giới đi lại thuận lợi đạt 85%; thu nhập bình quân đầu người năm 2012 đạt 38 triệu đồng/người/năm, cao hơn gấp hơn ba lần so với mức thu nhập bình quân khu vực nông thôn của tỉnh Kon Tum.

Để xây dựng NTM, xã Hà Mòn đề ra khẩu hiệu hành động là “Huy động nguồn lực từ cộng đồng là quyết định, sự tham gia của doanh nghiệp và xã hội là quan trọng, sự hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước là cần thiết”. Trong đó, nội lực chính là công sức, tiền của do người dân và cộng đồng dân cư bỏ ra.

Tổng nguồn vốn xã Hà Mòn huy động được để xây dựng NTM là hơn 80 tỷ 148 triệu đồng, trong đó nguồn ngân sách Trung ương hơn bảy tỷ đồng, ngân sách địa phương tỉnh và huyện 12 tỷ 827 triệu đồng; vốn doanh nghiệp hơn năm tỷ đồng, nguồn nhân dân đóng góp 26 tỷ 324 triệu đồng, chiếm 33% nguồn vốn.

Qua hai năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Kon Tum đã có 81/81 xã đã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM và đã được phê duyệt; toàn tỉnh đã huy động được hơn 693 tỷ đồng để xây dựng NTM; có một xã đạt 19/19 tiêu chí; một xã đạt 12 tiêu chí; 24 xã đạt từ năm đến mười tiêu chí.