Hà Giang là tỉnh nghèo, cần tập trung mọi nguồn lực để hướng tới phát triển bền vững; tận dụng lợi thế tiềm năng đất đai, khí hậu để hình thành, phát triển các vùng chuyên canh tập trung như cây chè, cây ăn quả...

Tỉnh Hà Giang cần coi Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông thôn, nông dân là nhiệm vụ quan trọng để phát triển nông nghiệp toàn diện… Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo như trên tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XV sáng 3-10 như trên. Năm năm qua kinh tế ở Hà Giang tăng trưởng bình quân 12,7%/năm. Thu nhập bình quân mỗi người đạt 7,5 triệu đồng/người/năm, tăng 4,3 triệu đồng so với năm 2005. Tỉ lệ hộ nghèo còn 15,8%, giảm 35,3% so với năm 2005. Quốc phòng-an ninh được đảm bảo, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia… TT