Ngoài các hình thức kỷ luật hiện đang áp dụng, Dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức (CBCC) do Bộ Nội vụ chủ trì soạn thảo bổ sung hình thức kỷ luật giáng chức và bỏ hình thức kỷ luật hạ ngạch.

Theo Điều 16 Dự thảo Nghị định, hình thức kỷ luật khiển trách, cảnh cáo, buộc thôi việc được áp dụng đối với mọi CBCC vi phạm kỷ luật. Hình thức kỷ luật hạ bậc lương được áp dụng đối với CBCC vi phạm kỷ luật đã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo mà tái phạm liên quan đến đạo đức công vụ; làm giả hồ sơ, lý lịch và sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp để được nâng lương hoặc nâng ngạch... Hình thức kỷ luật giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với CBCC giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trong đó, hình thức giáng chức áp dụng đối với CBCC vi phạm kỷ luật tương đối nghiêm trọng nhưng do lỗi không cố ý, về phẩm chất, uy tín còn có thể đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo. Đối với trường hợp CBCC giữ chức vụ vi phạm kỷ luật ở mức này nếu không còn chức danh lãnh đạo thấp hơn thì áp dụng hình thức kỷ luật cách chức. Để nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và củng cố trật tự kỷ cương trong thực thi công vụ, Dự thảo Nghị định quy định thời hiệu xử lý kỷ luật là 24 tháng kể từ khi có hành vi vi phạm. (Cổng TTĐT Chính phủ)