Là một trong những nội dung được quy định tại 4 quy trình thanh tra an toàn thực phẩm mà Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ký ban hành Quyết định số 4988, trong đó quy trình tiến hành một cuộc thanh tra an toàn thực phẩm rút gọn cũng được thực hiện theo 3 bước.

Khi cần thiết tổ chức tập huấn cho thành viên đoàn thanh tra

Căn cứ quy định tại Điều 38 Luật Thanh tra và báo cáo kết quả nắm tình hình (nếu có), thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước, thủ trưởng cơ quan thanh tra Nhà nước, thủ trưởng cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, chủ tịch UBND cấp quận, phường được giao thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm theo Quyết định số 38 ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thanh tra và chỉ đạo trưởng đoàn thanh tra xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra. Quyết định thanh tra thực hiện theo quy định Điều 52 Luật Thanh tra và theo mẫu.

Trưởng đoàn thanh tra có trách nhiệm tổ chức xây dựng kế hoạch tiến hành thanh tra và trình người ra quyết định thanh tra phê duyệt. Việc xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành thanh tra được thực hiện theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 07 ngày 9/2/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Kế hoạch tiến hành thanh tra là tài liệu nội bộ của đoàn thanh tra.

Về phổ biến kế hoạch tiến hành thanh tra, trưởng đoàn tổ chức họp đoàn thanh tra để phổ biến và phân công nhiệm vụ cho các tổ, các thành viên đoàn thanh tra; thảo luận về phương pháp tiến hành thanh tra; sự phối hợp giữa các tổ, nhóm, các thành viên đoàn thanh tra. Tổ trưởng, thành viên đoàn thanh tra phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công và báo cáo với trưởng đoàn. Khi cần thiết, trưởng đoàn tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ cho thành viên.

Căn cứ nội dung thanh tra, kế hoạch tiến hành thanh tra, trưởng đoàn có trách nhiệm chủ trì cùng thành viên xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng báo cáo.

Trưởng đoàn thanh tra có văn bản gửi đối tượng (kèm theo đề cương yêu cầu báo cáo) ít nhất 5 ngày trước khi công bố quyết định (trừ thanh tra đột xuất); văn bản yêu cầu phải nêu rõ cách thức báo cáo, thời gian nộp báo cáo.

Trước khi công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra thông báo việc công bố quyết định đến đối tượng; trường hợp cần thiết, chuẩn bị để người ra quyết định thông báo bằng văn bản đến đối tượng thanh tra. Thông báo phải nêu rõ thời gian, địa điểm, thành phần tham dự.

Trả lại tài liệu không cần thu giữ cho đối tượng thanh tra

Đối với các đoàn thanh tra an toàn thực phẩm thí điểm triển khai theo Quyết định số 3815 ngày 9/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc công bố quyết định không phải lập thành biên bản riêng mà được ghi thành một mục trong biên bản thanh tra, biên bản kiểm tra, xác minh.

Trong quá trình thanh tra, trưởng đoàn, thành viên đoàn yêu cầu đối tượng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung thanh tra. Việc yêu cầu cung cấp tài liệu, việc giao nhận tài liệu phải lập thành biên bản và thực hiện theo mẫu.

Đối với những tài liệu không cần thu giữ thì người nhận hồ sơ, tài liệu phải trả lại cho đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan; thời gian trả tài liệu chậm nhất khi kết thúc việc thanh tra trực tiếp. Việc quản lý, khai thác, sử dụng thông tin, tài liệu thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và pháp luật khác có liên quan.

Trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra có trách nhiệm nghiên cứu các thông tin, tài liệu đã thu thập được; kiểm tra, xác minh tại nơi sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm để làm rõ nội dung thanh tra; đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của đối tượng thanh tra liên quan đến nội dung thanh tra được phân công; yêu cầu người có trách nhiệm, người có liên quan giải trình về những vấn đề chưa rõ; trường hợp cần phải tiến hành kiểm tra, xác minh để việc đánh giá bảo đảm tính khách quan, chính xác thì thành viên báo cáo trưởng đoàn xem xét, quyết định.

Trường hợp cần thiết để kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu hoặc làm rõ những vấn để có liên quan đến nội dung thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra mời đối tượng thanh tra, đại diện cơ quan, tổ chức, hoặc cá nhân có liên quan đến làm việc. Trường hợp cần làm rõ những vấn đề có liên quan đến nội dung thanh tra thì trưởng đoàn thanh tra, người ra quyết định thanh tra có công văn yêu cầu đối tượng thanh tra báo cáo.

Kết quả kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu; kiểm tra, xác minh tại nơi sản xuất, kinh doanh, chế biến, bảo quản thực phẩm liên quan đến nội dung thanh tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được kiểm tra, xác minh hoặc lập thành biên bản kiểm tra, xác minh.

Kết quả làm việc liên quan đến nội dung thanh tra phải được thể hiện bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân được làm việc hoặc lập thành biên bản làm việc.

Khi thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra, trưởng đoàn, người ra quyết định thanh tra áp dụng các thủ tục theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 05 ngày 6/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

B.B.Đ