Tích tụ ruộng đất là cần thiết nhưng nếu không có bước đi phù hợp thì nguy cơ bần cùng hóa một bộ phận nông dân là rất lớn.