24H.COM.VN - 450 chính là số lần Google thay đổi thuật giải tìm kiếm của hãng trong năm 2007.