Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Đại lý Liên hiệp Vận chuyển như sau:

Tài liệu đính kèm: GMD: Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn