Market Vectors ETF Trust - Market Vectors - Vietnam ETF đã mua 32,800 cp CTCP Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển (HOSE: GMD), nâng sở hữu lên thành 6,880,696 cp GMD, chiếm tỷ lệ 6.01% vốn kể từ ngày 10/02.

Tài liệu đính kèm:
20140211---GMD---BAO-CAO-THAY-DOI-SH-MARKET-VECTORS.pdf

HOSE