Hanoinet - Người tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện vẫn phải kèm theo 2 điều kiện: 100% thành viên trong gia đình và 10% số dân trong xã tham gia.