(HNMO) - Dự thảo quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và đánh giá, xếp loại giáo viên trung học theo Chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, các giáo viên trung học tại các cơ sở giáo dục phổ thông trong hệ thống giáo dục quốc dân sẽ được đánh giá, xếp loại hàng năm theo 25 tiêu chí cụ thể.

Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học là hệ thống các yêu cầu cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ mà giáo viên trung học cần phải đạt được nhằm đáp ứng mục tiêu của giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học gồm 8 điểm, quy định về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người giáo viên; năng lực tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; năng lực xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục; năng lực thực hiện kế hoạch giáo dục; năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện đạo đức của học sinh; năng lực phát triển nghề nghiệp; năng lực hoạt động chính trị, xã hội... Trong số 25 tiêu chí của 8 chuẩn, có các tiêu chí quy định giáo viên phải thương yêu, tôn trọng, đối xử công bằng với học sinh, giúp học sinh khắc phục khó khăn để học tập và rèn luyện tốt; Có lối sống lành mạnh, văn minh, phù hợp với bản sắc dân tộc và môi trường giáo dục; có tác phong mẫu mực, làm việc khoa học. Giáo viên ngoài việc đảm bảo kiến thức môn học, đảm bảo chương trình môn học, còn phải biết vận dụng các phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh, phát triển năng lực tự học của học sinh, sử dụng các phương tiện dạy học làm tăng hiệu quả dạy học... Khi kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, giáo viên phải bảo đảm yêu cầu công khai, công bằng, khách quan, chính xác, toàn diện và phát triển năng lực tự đánh giá của học sinh; sử dụng kết quả kiểm tra đánh giá để điều chỉnh dạy và học. Việc đánh giá, xếp loại giáo viên theo Chuẩn được tiến hành hằng năm sau mỗi năm học. Kết quả đánh giá, xếp loại thể hiện qua việc cho điểm theo các mức của từng tiêu chí. Với 25 tiêu chí, tổng số điểm tối đa đạt được là 100. Căn cứ vào tổng số điểm và mức độ đạt được theo từng tiêu chí, giáo viên được xếp thành 4 loại: xuất sắc (tất cả các tiêu chí đạt từ mức 3 trở lên, tổng số điểm từ 89), khá (tất cả các tiêu chí đạt từ mức 2 trở lên, tổng số điểm từ 65 đến 89), trung bình (tất cả các tiêu chí đều đạt từ mức 1 trở lên) và kém. V.A