TT - Thực trạng biến đổi khí hậu toàn cầu tác động như thế nào đến Việt Nam? Để tránh thảm họa này, chúng ta cần có sự thay đổi như thế nào về tư duy trong việc phát triển kinh tế, đời sống xã hội?