(ĐCSVN) - Đảng và Nhà nước ta luôn luôn xác định thanh niên là lực lượng trụ cột của sự nghiệp đổi mới. Bàn về động lực của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII đã khẳng định “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên”.

Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa X yêu cầu “Cổ vũ thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão lớn, xung kích, sáng tạo, làm chủ khoa học-công nghệ tiên tiến, vươn lên ngang tầm thời đại”. Thanh niên ngày nay là lớp người sinh ra và trưởng thành sau chiến tranh, được sống trong những điều kiện vật chất và tinh thần đầy đủ hơn, tuy rất nhạy cảm với cái mới, được đào tạo bài bản, có tri thức, nhưng vốn sống và sự từng trải chưa nhiều, trước những tiêu cực và cám dỗ của nền kinh tế thị trường, trước những biến động về chính trị quốc tế, đặc biệt do ảnh hưởng tiêu cực của sự suy thoái, biến chất của một số không nhỏ cán bộ, đảng viên, một bộ phận thanh niên có sự dao động, khủng hoảng lòng tin, lý tưởng cách mạng. Thực trạng này đòi hỏi Đảng phải coi trọng giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên. Tinh thần yêu lao động và lao động sáng tạo với ý thức trách nhiệm và hiệu quả là nét đẹp truyền thống, là lẽ sống và lý tưởng của tuổi trẻ Việt Nam, xuyên suốt các thời đại lịch sử. Trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay, lao động với tinh thần cần cù, kỹ thuật, công nghệ cao, sáng tạo, năng suất và hiệu quả không thể tách lý tưởng về một nước Việt Nam độc lập và CNXH. Phát huy truyền thống yêu lao động chính là phương thức thực hiện lý tưởng và hoài bão của tuổi trẻ Việt Nam. Bài học kinh nghiệm của các nước phát triển cho thấy, muốn trở thành một quốc gia giàu mạnh với một nền sản xuất hiện đại, phải có lớp lao động trẻ, lao động có kỹ thuật cao, sáng tạo, có ý thức tập thể, kỷ luật lao động, phấn đấu vì lợi ích chung. Đoàn kết, hiệp lực vì nghĩa lớn là nét đẹp truyền thống của dân tộc ta. Sinh thời Bác Hồ đã xây dựng khối đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam trên nền tảng liên minh công, nông, trí thức vững chắc, Bác đã kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp vô địch của cách mạng Việt Nam. Ngọn cờ tư tưởng đại đoàn kết của Bác Hồ chính là sức mạnh để dân tộc ta hội nhập và phát triển, mở rộng và nâng khối đại đoàn kết lên một tầm cao mới. Trong thời đại ngày nay, đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trở thành nhân tố ổn định, động lực của phát triển. Tuổi trẻ Việt Nam phải coi truyền thống đoàn kết là một vốn quý, một nguồn tài sản và sức mạnh vô giá. Xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và quốc tế theo tư tưởng của Bác Hồ phải là định hướng giá trị và là lý tưởng sống của tuổi trẻ Việt Nam. Muốn “sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển” cần giáo dục cho tuổi trẻ Việt Nam phát huy cao nhất truyền thống hiếu học, khắc phục mọi khó khăn, chuyên cần và sáng tạo, nỗ lực thi đua học tập và rèn luyện, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao của khoa học và công nghệ, nhanh chóng hội nhập với xu thế phát triển của nền văn minh nhân loại, nắm bắt và tận dụng mọi cơ hội thâu tóm tri thức. Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên, nghĩa là giáo dục ý thức trách nhiệm học tập, tự rèn luyện, tự đào tạo thành người, thành tài. Trong nền kinh tế tri thức dân tộc nào vươn tới đỉnh cao của trí tuệ dân tộc đó sẽ chiến thắng. Thấm nhuần lý tưởng cách mạng trong giai đoạn đổi mới, hội nhập phải thể hiện bằng hành động tự giác trong học tập, thước đo thái độ chính trị, phẩm chất, lòng trung thành với độc lập dân tộc và CNXH, chính là tuổi trẻ khát vọng vươn tới hiểu biết tri thức của loài người. Trong xu thế hội nhập vào kinh tế tri thức, lao động trẻ có chất lượng cao của đất nước phải là lực lượng nòng cốt đưa đất nước tiến lên. Tuổi trẻ Việt Nam “có lối sống văn minh, cần kiệm, trung thực, nhân nghĩa, tôn trọng kỷ cương phép nước, quy ước của cộng đồng, có ý thức bảo vệ và cải thiện môi trường sinh thái” (T.Ư5 khóa VIII). Quan tâm giáo dục lối sống cho thế hệ trẻ, không dung thứ lối sống thực dụng, sùng bái vật chất, chạy theo danh vọng, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, dối trá, ích kỷ, nhỏ nhen, ăn bám. Thanh niên phải đấu tranh, không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, với các tệ nạn xã hội, xây dựng lối sống lành mạnh, sống có trách nhiệm với chính mình và mọi người. Kinh tế thị trường, hội nhập và phát triển là con đường đầy thử thách. Sức đề kháng, nội lực của mỗi quốc gia, bản thân mỗi người là sức mạnh vượt qua mọi cám dỗ mà tiến lên. Xã hội phải tạo cho tuổi trẻ những cơ hội tốt để họ góp phần đấu tranh loại bỏ cái xấu, tạo ra một môi trường xã hội và pháp lý cần thiết để nuôi dưỡng, rèn luyện họ trở thành những công dân có ích. Giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ là một việc đặc biệt quan trọng, sự tồn vong và phát triển của Đảng của dân tộc. Giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thanh, thiếu niên không phải là công việc làm trong một vài tháng, một vài năm, càng không phải là công việc có tính phong trào, đó là công việc đầy trách nhiệm của tất cả các ngành, các cấp, nối tiếp từ thế hệ này qua thế hệ khác. Trước hết là trách nhiệm to lớn, thường xuyên của các cấp ủy Đảng, của mọi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước; phải coi giáo dục đạo đức, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ là công việc quan tâm hàng đầu, đầu tư đúng mức, tiến hành công phu. Chăm lo, xây dựng tổ chức đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh, với đội ngũ cán bộ đoàn có năng lực, có trí tuệ, có sức thu hút, cảm hóa và tập hợp được thế hệ trẻ