Ngày 24/11, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Đắk Nông và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức Hội nghị Giao ban văn hóa - văn nghệ 18 tỉnh, thành khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Giao ban cong tac van hoa - van nghe khu vuc mien Trung- Tay Nguyen - Anh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Các báo cáo được trình bày tại hội nghị đều đánh giá hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên 10 tháng năm 2016 đã có nhiều chuyển biến tích cực, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước, phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân.

Sự cố nghiêm trọng về môi trường và tác hại của thiên tai lũ lụt khu vực miền Trung đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất của nhân dân, nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ trong cả nước đã tập trung hướng về các tỉnh bị thiệt hại, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái góp phần cùng nhân dân miền Trung ổn định tư tưởng, vượt qua khó khăn.

Các cấp các ngành từ Trung ương đến địa phương đã tổ chức nhiều đoàn đi thăm, tặng quà động viên các gia đình gặp khó khăn, các đối tượng chính sách. Các tỉnh đều ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, định hướng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu ý kiến làm rõ hơn tình hình văn hóa, văn nghệ ở mỗi địa phương, phân tích sâu những giải pháp để thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ; việc cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, gắn với nhiệm vụ chính trị, chương trình công tác của từng địa phương, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác văn hóa, văn nghệ ở miền Trung-Tây Nguyên vẫn còn nhiều hạn chế: Công tác chỉ đạo, tổ chức, quản lý hoạt động văn hóa còn chung chung, đặc biệt là thiếu sự phối hợp giữa các ngành liên quan. Việc đầu tư một số công trình văn hóa, cụ thể là nhà văn hóa ở một số địa phương không đủ điều kiện, không phù hợp nên không phát huy được giá trị sử dụng, gây lãng phí.

Công tác bảo tồn các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể chưa được quan tâm đúng mức khiến việc bảo tồn văn hóa các dân tộc gặp nhiều khó khăn; tình trạng xâm hại di tích vẫn xảy ra. Trong sáng tác, biểu diễn, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chưa có nhiều tác phẩm đạt giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Thế Đức, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Khu vực miền Trung - Tây Nguyên có những đặc điểm về vị trí địa lý, tự nhiên, thành phần dân tộc có tính chất đặc trưng riêng biệt. Nói đến văn hóa khu vực miền Trung - Tây Nguyên là nói đến sự đa dạng bởi các yếu tố văn hóa của các tộc người khác nhau, tạo nên sự thống nhất mà đa dạng trong văn hóa nơi đây.

Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành trong khu vực tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung tay xây dựng nền văn hóa, văn học, nghệ thuật của khu vực thực sự tiêu biểu cho nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tạo nền tảng tinh thần vững chắc cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

Đồng chí cũng lưu ý thời gian tới các tỉnh, thành trong khu vực cần tập trung thực hiện các nội dung: tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, của Hội văn học nghệ thuật địa phương; tăng cường hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực văn hóa; thực hiện các biện pháp thích hợp, đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị” đi vào chiều sâu, để văn hóa thực sự thấm vào mọi khía cạnh đời sống người Việt Nam; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển văn hóa với phát triển du lịch, góp phần quảng bá những nét đẹp văn hóa của mỗi vùng, miền; không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả, chống lại các âm mưu “diễn biến hòa bình ” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa của các thế lực thù địch…

Tin, ảnh: Anh Dũng (TTXVN)