(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng sắn thuộc nhóm 07.14 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu giảm còn 3% được áp dụng đối với các mặt hàng sắn có mã 0714.10.11; mã 0714.10.19; mã 0714.10.91 và mã 0714.10.99 thay cho mức thuế nhập khẩu được quy định tại Thông tư số 164/20013/TT-BTC là 10%.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/3/2014.

Thu Nga