Theo Thông tư mà Bộ Tài chính vừa ban hành, các doanh nghiệp Nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không có hiệu quả sẽ bị giám sát.