Lãi suất ngoại tệ ở mức cao tạo ra những mất cập, vậy tại sao không tính đến việc giảm lãi suất ngoại tệ để chống đầu cơ ngoại hối?...