Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội

QĐND - Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội vừa sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lí, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2007-2009. Mặc dù biên chế, tổ chức có sự thay đổi, nhưng Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã kịp thời củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở các cấp; VKTBKT được các đơn vị quản lí chặt chẽ về số lượng, chất lượng và tình trạng đồng bộ; khai thác, sử dụng đúng mục đích, đúng tính năng. Hằng năm, công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa vũ khí trang bị đạt từ 100% đến 110% chỉ tiêu kế hoạch; hệ số kĩ thuật của VKTBKT, nhất là nhóm thực hiện nhiệm vụ SSCĐ luôn được duy trì ở mức cao. Đặc biệt, hơn 2 năm qua, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã giảm 35% số vụ tai nạn giao thông so với giai đoạn trước; tiết kiệm hơn 5 tỉ đồng nhờ phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, tận dụng vật tư... TRUNG KIÊN