Theo Dự thảo nghị định về hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) đang được lấy ý kiến rộng rãi, trường hợp DN kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn Nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản, thì sẽ giải thể.

Giai the DNNN khi kinh doanh thua lo 3 nam lien tiep? - Anh 1

Ảnh minh họa.

Theo nội dung dự thảo, điều kiện thành lập DNNN là công ty TNHH MTV bao gồm có ngành, lĩnh vực, địa bàn hoạt động thuộc phạm vi đầu tư vốn Nhà nước để thành lập DN theo quy định của pháp luật, đảm bảo đủ vốn điều lệ không thấp hơn 100 tỷ đồng, có hồ sơ hợp lệ và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời việc thành lập DNNN phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực và vùng kinh tế.

Đối với thành lập tập đoàn kinh tế, dự thảo quy định tập đoàn kinh tế Nhà nước là nhóm công ty phải đáp ứng các điều kiện: Có ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thuộc ngành, lĩnh vực sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ đặc biệt quan trọng trong bảo đảm an ninh quốc gia về kinh tế; Công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế phải là DNNN có vốn điều lệ không thấp hơn 10.000 tỷ đồng.

Tập đoàn kinh tế phải có tối thiểu 50% số công ty con hoạt động trong những khâu, công đoạn then chốt trong ngành, lĩnh vực kinh doanh chính và tổng giá trị cổ phần, phần vốn góp của công ty mẹ tại các công ty con này tối thiểu bằng 60% tổng nguồn vốn đầu tư của công ty mẹ tại các công ty con, công ty liên kết.

Dự thảo nghị định cũng quy định, DNNN chỉ được bán khi việc bán DN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án tổng thể sắp xếp DN 100% vốn Nhà nước và DN thuộc diện cổ phần hóa trong Đề án này nhưng không thực hiện cổ phần hóa được.

Số tiền bán DN sau khi nộp vào NSNN phần giá trị quyền sử dụng đất (nếu có) được sử dụng để thanh toán các chi phí phục vụ cho việc bán DN, thực hiện chính sách đối với người lao động khi bán DN. Số tiền còn lại được nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp DN tại công ty mẹ trong trường hợp bán công ty thành viên, bộ phận phụ thuộc của công ty mẹ hoặc nộp về Công ty TNHH MTV trong trường hợp bán bộ phận DN của công ty TNHH MTV hoặc nộp về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển DN trong trường hợp bán Công ty TNHH MTV.

Đối với vấn đề giải thể DNNN, dự thảo quy định DNNN bị xem xét giải thể trong các trường hợp: kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn; Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký DN; Kinh doanh thua lỗ 3 năm liên tiếp và có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản; DN không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 2 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết và việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.

Dự thảo cũng quy định, DN chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Việc giải thể DNNN cũng phải đảm bảo phù hợp với Đề án tổng thể về sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu DNNN đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Trường hợp việc giải thể DNNN chưa được quy định tại Đề án này, cơ quan quyết định thành lập DNNN phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Hoài Anh