ANTĐ - Trong 15 ngày, kể từ khi nhận được đơn khiếu nại của người tiêu dùng đề nghị bảo vệ quyền lợi của mình, thì cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết.

Trong 15 ngày cơ quan có thẩm quyền phải giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng. (Ảnh minh họa)

Theo Nghị định số 99/2011/NĐ-CP, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, sau khi tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan có thẩm quyền tiến hành giải quyết yêu cầu.

Trường hợp cần thiết cơ quan có thẩm quyền yêu cầu các bên giải trình, cung cấp thêm thông tin, tài liệu phục vụ cho việc giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền phải trả lời theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Nếu trong trường hợp các vụ việc phức tạp, thời hạn trả lời có thể được gia hạn, nhưng không được quá 15 ngày làn việc.

Trong quá trình giải quyết yêu cầu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, hoặc vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan khác, thì chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan đó giải quyết, nhưng phải có văn bản trả lời ngời tiêu dùng…

Quốc Đô