(Chinhphu.vn) - Ông Trần Quang Khánh (tranquangkhanhdn2007@...) hiện công tác tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập tự cân đối thu-chi. Vừa qua, ông được Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm làm Phụ trách kế toán, bộ phận này đang trực thuộc Phòng Hành chính do Phó Trưởng phòng phụ trách.

Ông Khánh hỏi, trường hợp đơn vị ông bổ nhiệm người khác ngoài ông làm Trưởng phòng Hành chính, vậy ông có nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ trong công việc mà lãnh đạo phòng giao không? Hiện nay, Phó Trưởng phòng có quyền lãnh đạo, chỉ đạo công việc với ông không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Khánh như sau:

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của đơn vị sự nghiệp công lập được xác lập theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền thành lập đơn vị sự nghiệp đó. Ở những đơn vị sự nghiệp công lập có khối lượng công việc kế toán không lớn, thì bộ phận kế toán có thể được cơ cấu nằm trong một phòng ban nghiệp vụ của đơn vị, chẳng hạn như Văn phòng, hoặc Phòng Hành chính, hoặc Phòng Kế hoạch...

Tại các đơn vị sự nghiệp công lập đều có Quy chế làm việc của đơn vị do người đứng đầu đơn vị sự nghiệp đó ban hành. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các viên chức trong đơn vị thực hiện chế độ làm việc theo quy chế làm việc, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tổ chức phân công, cá nhân phụ trách. Xin nêu một ví dụ tham khảo về quy chế làm việc của Phòng Hành chính có biên chế bộ phận kế toán trực thuộc tại một đơn vị sự nghiệp như sau:

- Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng phụ trách phòng (gọi chung là Trưởng phòng) là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng phòng lãnh đạo toàn diện, tổ chức, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động của Phòng.

- Phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm về mặt nghiệp vụ tài chính, kế toán trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và trước pháp luật.

- Về mối quan hệ giữa Trưởng phòng với Phụ trách kế toán trong quá trình giải quyết công việc: Trong quá trình giải quyết các công việc có liên quan đến công tác tài chính kế toán của đơn vị sự nghiệp thì Trưởng phòng chủ động trao đổi trực tiếp với Phụ trách kế toán trên cơ sở bình đẳng và các quy định hiện hành về chế độ tài chính kế toán của nhà nước nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong trường hợp giữa Trưởng phòng và Phụ trách kế toán có ý kiến chưa thống nhất thì hai người này đồng có ý kiến báo cáo người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, giải quyết. Khi đã được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp quyết định thì Trưởng phòng và phụ trách kế toán phải nghiêm túc thực hiện.

- Về việc quản lý viên chức đang công tác tại Phòng Hành chính và bộ phận kế toán trong Phòng Hành chính:

Việc quản lý, điều hành phân công nhiệm vụ đối với viên chức đang công tác tại Phòng Hành chính do Trưởng phòng đảm nhiệm.

Việc quản lý, điều hành phân công nhiệm vụ đối với viên chức đang công tác tại bộ phận kế toán do phụ trách kế toán đảm nhiệm.

Trường hợp do yêu cầu công việc của Phòng Hành chính hoặc bộ phận kế toán cần phải huy động viên chức từ bộ phận hành chính sang bộ phận kế toán hoặc ngược lại thì Trưởng phòng và Phụ trách kế toán phải trao đổi thống nhất với nhau. Trường hợp Trưởng phòng và Phụ trách kế toán có ý kiến chưa thống nhất thì Trưởng phòng và Phụ trách kế toán đồng có ý kiến báo cáo người đứng đầu đơn vị sự nghiệp xem xét, giải quyết.

Vấn đề ông Trần Quang Khánh hỏi liên quan đến cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp nơi ông công tác. Viên chức nói chung, viên chức được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng, hoặc Phó Phòng phụ trách phòng hoặc viên chức được bổ nhiệm Phụ trách kế toán đều có nghĩa vụ thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và quyền hạn của chức danh được bổ nhiệm.

Về nguyên tắc, Trưởng Phòng hoặc Phó Phòng phụ trách Phòng là người đứng đầu Phòng, chịu trách nhiệm hoàn toàn trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập về toàn bộ hoạt động của Phòng. Trưởng Phòng lãnh đạo toàn diện, tổ chức, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động của Phòng (bao gồm cả bộ phận trực thuộc). Phụ trách kế toán phải chịu trách nhiệm về nghiệp vụ tài chính, kế toán trước người đứng đầu đơn vị sự nghiệp và trước pháp luật.

Đề nghị ông Khánh đối chiếu quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của đơn vị sự nghiệp do cơ quan chủ quản ban hành và quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp do người đứng đầu đơn vị ban hành để rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng vị trí làm việc, mối quan hệ giữa các chức danh trong quá trình giải quyết công việc tại Phòng Hành chính có cơ cấu bộ phận kế toán trực thuộc.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn Luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.