(Chinhphu.vn) - Theo UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa, việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng quy hoạch lòng hồ thủy điện Bá Thước 2 được thực hiện đầy đủ theo đúng quy trình và các loại văn bản hồ sơ có liên quan.

Như tin đã đưa, ông Trương Văn Chủ (huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) gửi thư đến Cổng TTĐT Chính phủ đề nghị cơ quan chức năng giải đáp về mức giá bồi thường đất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện quy hoạch lòng hồ thủy điện.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc xem xét, giải đáp về giá bồi thường đất nông nghiệp của một số hộ gia đình như nêu trên, UBND huyện Bá Thước trả lời vấn đề này như sau:

Để xác định vị trí, loại đất nhằm áp giá đúng hạng đất, loại đất và đơn giá đền bù theo quy định, Hồi đồng Giải phóng mặt bằng (GPMB) công trình thủy điện Bá Thước 1 và 2, UBND các xã có đất bị ảnh hưởng đã căn cứ quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường thiệt hại và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và Quyết định số 3788/QĐ-UBND ngày 23/10/2008 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc quy định chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 4293/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2012.

Hội đồng GPMB công trình thủy điện Bá Thước 1 và 2 không áp giá đền bù đất cho bất kỳ hộ nào bị ảnh hưởng với đơn giá 40.500.000 đồng/sào và 80.000.000 đồng/sào ruộng 500m 2 như ông Chủ phản ánh.

Quá trình thực hiện bồi thường GPMB cho các hộ bị ảnh hưởng đã thực hiện đầy đủ quy trình thông báo thu hồi đất, niêm yết công khai các loại văn bản hồ sơ có liên quan đến việc thu hồi đất, đền bù GPMB có liên quan đến công tác GPMB, kiểm kê lập dự toán, bộ đơn giá đền bù của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành.

Tại thôn Giổi, xã Ái Thượng có 94 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp với diện tích thu hồi 14,5 ha. Các hộ dân đã nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng vùng bị ảnh hưởng khu lòng hồ và không có hộ nào thắc mắc khiếu kiện.

Bản thân hộ gia đình ông Trương Văn Chủ, ngày 13/8/2012 cũng đã nhận tiền bồi thường, cam kết bàn giao mặt bằng và không khiếu nại, khiếu kiện sau 3 ngày kể từ ngày nhận tiền bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp.

Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa đã thông tin kết quả giải quyết kiến nghị của công dân gửi qua Cổng TTĐT Chính phủ.

Phòng Thông tin phản ánh của tổ chức, công dân

Tin liên quan:

>> Công dân hỏi về các thủ tục đất đai

>> Về phản ánh mức giá đền bù đất tại Thanh Hóa