(ATPvietnam.com) - Dưới đây là giá một số cổ phiếu OTC được giao dịch phổ biến tại công ty chứng khoán trong ngày. Số liệu được lấy trực tiếp ngay sau giờ đóng cửa giao dịch OTC của công ty chứng khoán hôm nay.