Hai tuần qua, giá ngô trên các thị trường đã ở xu thế tăng mạnh...