Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức giới thiệu và trưng bày 89 tài liệu, hiện vật chiến tranh vừa mới được phát hiện...