Theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 thời hạn 1 năm.

Theo Quyết định số 54/2011/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa ký ban hành, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong một số ngành sẽ được gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 thời hạn 1 năm.

CôngThương - Nhằm tháo gỡ khó khăn, góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, hợp tác xã có thu nhập từ hoạt động sản xuất, gia công, chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử và từ hoạt động thi công, xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng kinh tế- xã hội…, kể từ ngày đến thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định thì các doanh nghiệp này sẽ được gia hạn 1 năm. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2011

Số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn là số thuế phải nộp tạm tính hàng quý và số thuế còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2011. Doanh nghiệp, hợp tác xã phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động được gia hạn nộp thuế.

Quyết định cũng quy định cụ thể thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: đối với số thuế tính tạm nộp của quý I/2011 chậm nhất đến ngày 30/4/2012; đối với số thuế tính tạm nộp của quý II/2011 chậm nhất đến ngày 30/7/2012; đối với số thuế tính tạm nộp của quý III/2011 chậm nhất đến ngày 30/10/2012 và thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế tính tạm nộp của quý IV/2011 và số thuế phải nộp theo quyết toán năm 2011 không quá ngày 31/3/2013.