(VEN) - Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Công ty TNHH Điện lực Phú Mỹ 3 vừa ký kết thỏa thuận gia hạn việc bảo trì các thiết bị chính của Nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 3 kéo dài thêm 8 năm nữa.

(VEN) - Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Công ty TNHH Điện lực Phú Mỹ 3 vừa ký kết thỏa thuận gia hạn việc bảo trì các thiết bị chính của Nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 3 kéo dài thêm 8 năm nữa. (VEN) - Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Công ty TNHH Điện lực Phú Mỹ 3 vừa ký kết thỏa thuận gia hạn việc bảo trì các thiết bị chính của Nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 3 kéo dài thêm 8 năm nữa. (VEN) - Công ty TNHH Siemens Việt Nam và Công ty TNHH Điện lực Phú Mỹ 3 vừa ký kết thỏa thuận gia hạn việc bảo trì các thiết bị chính của Nhà máy Nhiệt điện chu trình hỗn hợp Phú Mỹ 3 kéo dài thêm 8 năm nữa.

Theo đó, Siemens sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ chuyên nghiệp theo kế hoạch cho 02 tuốc-bin khí SGT5-4000F, 01 tuốc-bin hơi SST5-5000 và 03 máy phát điện của nhà máy này đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy trong suốt thời gian hợp đồng BOT đến năm 2020.

Đây là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) với công suất 740 MW đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 2004./.

Lan Ngọc

Theo đó, Siemens sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ chuyên nghiệp theo kế hoạch cho 02 tuốc-bin khí SGT5-4000F, 01 tuốc-bin hơi SST5-5000 và 03 máy phát điện của nhà máy này đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy trong suốt thời gian hợp đồng BOT đến năm 2020.

Đây là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) với công suất 740 MW đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 2004./.

Lan Ngọc

Theo đó, Siemens sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ chuyên nghiệp theo kế hoạch cho 02 tuốc-bin khí SGT5-4000F, 01 tuốc-bin hơi SST5-5000 và 03 máy phát điện của nhà máy này đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy trong suốt thời gian hợp đồng BOT đến năm 2020.

Theo đó, Siemens sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ chuyên nghiệp theo kế hoạch cho 02 tuốc-bin khí SGT5-4000F, 01 tuốc-bin hơi SST5-5000 và 03 máy phát điện của nhà máy này đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy trong suốt thời gian hợp đồng BOT đến năm 2020. Theo đó, Siemens sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ bảo trì định kỳ chuyên nghiệp theo kế hoạch cho 02 tuốc-bin khí SGT5-4000F, 01 tuốc-bin hơi SST5-5000 và 03 máy phát điện của nhà máy này đảm bảo quá trình vận hành an toàn, tin cậy trong suốt thời gian hợp đồng BOT đến năm 2020.

Đây là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) với công suất 740 MW đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 2004./.

Đây là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) với công suất 740 MW đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 2004./. Đây là nhà máy nhiệt điện chu trình hỗn hợp có vốn đầu tư nước ngoài theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao (BOT) với công suất 740 MW đặt tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đã chính thức đi vào hoạt động thương mại từ năm 2004./.

Lan Ngọc

Lan Ngọc Lan Ngọc Lan Ngọc