(LĐO) - Bộ Công Thương vừa hoàn tất dự thảo về giá điện tính theo cơ chế thị trường để trình Chính phủ.

Theo đó, giá điện sẽ được điều chỉnh như giá xăng dầu và có thành lập quỹ bình ổn giá sử dụng trong trường hợp giá tăng đột biến. Theo kế hoạch, dự thảo này sẽ được trình Thủ tướng phê duyệt vào quý IV năm nay. Trong dự thảo, Bộ Công Thương lên phương án điều chỉnh giá điện theo từng quý. Nếu giá điện bình quân giảm hoặc tăng dưới 1% so với giá điện cơ sở của quý thì sẽ không điều chỉnh giảm hoặc tăng giá điện; Nếu có biến động làm giá điện bình quân tăng từ 1-5%, đơn vị bán buôn điện được phép tăng giá điện với mức tương ứng; Trường hợp giá điện tăng, giảm trên 5%, Bộ Công Thương phải trình Thủ tướng xem xét, phê duyệt như đối với quy định về giá xăng dầu. Quỹ bình ổn giá được lập khi giá điện tiệm cận giá thị trường. Quỹ bình ổn giá được lập tại doanh nghiệp, được hạch toán riêng và chỉ sử dụng vào mục đích bình ổn giá. Bộ Công Thương và Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn cơ chế hình thành, quản lý và sử dụng nguồn quỹ này. Cũng theo dự thảo này, nhà nước vẫn có cơ chế hỗ trợ giá cho các hộ nghèo và hộ thu nhập thấp cho 50kWh đầu tiên trong biểu giá bậc thang điện sinh hoạt. Giá điện từ bậc thang thứ hai phải tăng dần để khuyến khích tiết kiệm trong sử dụng điện và để bù chéo cho bậc thang đầu tiên trong biểu giá bậc thang điện sinh hoạt Khung giá cho giá điện sinh hoạt tại những khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo chưa nối lưới điện quốc gia gồm giá trần và giá sàn, trong đó giá sàn không được thấp hơn 1,5 lần giá bán điện bình quân năm; giá trần không vượt quá 3 lần giá bán điện bình quân năm. Giá bán điện mới sẽ được áp dụng sau khi biểu giá bán điện hiện hành hết thời hạn thi hành. H.P