Nhiều hộ gia đình ở Nhật đang tham gia một cuộc thử nghiệm đầy tham vọng của chính phủ là sử dụng pin nhiên liệu...