Ba phương án điều chỉnh giá đất vừa được Sở Tài chính TP.HCM trình UBND TP. Nếu được HĐND TP thông qua thì sẽ áp dụng từ đầu năm 2008.