Sau 2 năm cổ phần hóa, nhờ không ngừng đầu tư lớn cho nguồn nhân lực, trí lực cùng với sự nỗ lực phấn đấu của lãnh đạo, CBCNV và cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Udico) đã đạt được những kết quả khích lệ và nhất là mức chi trả cổ tức năm 2006 đạt tới 30%, tăng 200% so với năm 2005.