ND- 55 năm trước đây, ngày 19-9-1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã về thăm Đền Hùng, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên phong trước khi về tiếp quản Thủ đô. Người căn dặn: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước".

Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng là dịp để Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ thêm một lần nữa khắc ghi lời Bác dạy, thực hiện "giữ nước" trên mọi phương diện: Giữ nước trong phát triển kinh tế; giữ nước trong xây dựng văn hóa; giữ nước trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ thường xuyên bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự - an toàn xã hội. Đó là thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng Tổ quốc Việt Nam XHCN: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc. Trong quá trình thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược đó, Đảng bộ và nhân dân Phú Thọ đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Từ phong trào thi đua, xuất hiện nhiều tấm gương và điển hình tiên tiến được Bác Hồ trực tiếp về thăm, động viên, gửi thư khen ngợi, tặng quà và huy hiệu của Người. Đặc biệt, thời kỳ khôi phục kinh tế sau hòa bình và thực hiện kế hoạch 5 năm lần thứ nhất, quân và dân Phú Thọ vinh dự được đón Bác sáu lần về thăm. Tỉnh Phú Thọ được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ "Tỉnh dẫn đầu toàn miền bắc về sản xuất nông nghiệp". Trong cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, quân và dân Phú Thọ đã anh dũng chiến đấu, bắn rơi nhiều máy bay Mỹ, diệt và bắt sống nhiều giặc lái, góp phần cùng cả nước đánh thắng cuộc chiến tranh bằng không quân của giặc Mỹ trên toàn miền bắc. Trong cuộc kháng chiến "giữ nước" vĩ đại đó, hàng trăm nghìn con em các dân tộc tỉnh Phú Thọ đã tham gia các lực lượng vũ trang và chiến đấu dũng cảm, đóng góp máu xương cho nền độc lập của Tổ quốc; đã có 15.827 liệt sĩ, 12.389 thương binh và gần 50 nghìn người được ghi công. Đất nước thống nhất, Đảng bộ, nhân dân tỉnh Phú Thọ chung tay góp sức, sáng tạo những mô hình mới, biện pháp mới, cách làm mới để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cơ chế quản lý kinh tế và liên tục giành được những kết quả quan trọng, tạo bước đột phá trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đa dạng hóa các loại cây trồng, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp, bảo đảm an ninh lương thực, đưa Phú Thọ đứng thứ hai trong 11 tỉnh vùng Đông Bắc Bộ về sản xuất lương thực và là trung tâm sản xuất giống của cả nước; hình thành được vùng sản xuất nguyên liệu giấy, sản xuất chè có quy mô lớn. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch nhanh. Sản xuất công nghiệp liên tục phát triển, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 15%/năm, đã tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế công nghiệp ở cả năm phương diện: Số doanh nghiệp, vốn, lao động, doanh thu và nộp ngân sách. Đến nay, Phú Thọ là một trong số các tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn của cả nước. Các ngành dịch vụ phát triển khá toàn diện, từng bước khai thác được lợi thế. Đặc biệt, Phú Thọ đã huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn, đô thị và rút ngắn được khoảng cách giữa các vùng, miền... Nhiều năm gần đây, Phú Thọ luôn là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thực hiện các tiêu chí giáo dục cũng như thành tích trong giảng dạy, học tập. Ngay từ năm 2002, Phú Thọ đã được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và năm 2003 đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở. Đến nay, toàn tỉnh có 265 trường đạt chuẩn quốc gia. Hiện nay, tỉnh đang triển khai phổ cập bậc trung học, phấn đấu đến 2010 có ít nhất 60% số xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập bậc trung học. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị. Các xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều đã có bác sĩ phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Hệ thống các thiết chế văn hóa ở cơ sở không ngừng được đầu tư theo hướng xã hội hóa, góp phần tăng nhanh số người được hưởng thụ văn hóa. Đặc biệt, chương trình xóa đói, giảm nghèo đạt kết quả đáng khích lệ. Đến nay, đã hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho các hộ nghèo, giảm nhanh và vững chắc số hộ nghèo, tăng nhanh số hộ giàu. Thực hiện nhiệm vụ "giữ nước" như lời Bác căn dặn, Đảng bộ đã quan tâm củng cố vững chắc nền quốc phòng, an ninh; lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Thường xuyên chú trọng công tác xây dựng lực lượng vũ trang, bổ sung, hoàn thiện phương án tác chiến, luyện tập, diễn tập; xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện ngày càng vững chắc. Tăng cường sức mạnh tổng hợp thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. THỰC hiện Di chúc của Bác về công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ tỉnh đã tập trung xây dựng Đảng trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất cao trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, gắn với xây dựng chương trình hành động phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Tăng cường tự phê bình và phê bình, thực hành dân chủ rộng rãi trong Đảng. Thực hiện chặt chẽ quy trình rà soát, phân tích chất lượng, xếp loại tổ chức đảng và đảng viên. Xây dựng và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đảng viên trong từng giai đoạn. Quan tâm củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng công giáo và trong các doanh nghiệp. Đảng bộ tỉnh thường xuyên chú trọng công tác quy hoạch cán bộ, gắn quy hoạch với luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, được Trung ương đánh giá cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chú trọng kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kiểm tra cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ Đảng, vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đã đẩy mạnh việc thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tạo được những chuyển biến quan trọng cả trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. Đã xuất hiện ngày càng nhiều điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, được tôn vinh và tạo sự lan tỏa rộng lớn trong xã hội. Kỷ niệm 55 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Người, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Phú Thọ tự hào thưa với Bác về những thành tựu đã giành được. Song, bên cạnh đó còn không ít hạn chế, khuyết điểm, yếu kém chưa thực hiện đầy đủ, hoặc chưa trọn vẹn những điều căn dặn cũng như mong muốn của Bác. Để xứng đáng với những tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Đảng bộ, nhân dân Phú Thọ và thực hiện thật tốt Di chúc thiêng liêng của Người, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mỗi công dân Phú Thọ quyết tâm tạo nên những bước chuyển biến mạnh mẽ hơn trong thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế và nhiệm vụ then chốt là xây dựng Đảng. Không ngừng củng cố sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Phú Thọ tiến nhanh, tiến vững chắc trên con đường CNH, HĐH. Đẩy mạnh Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tổ chức sâu rộng phong trào làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh làm mục tiêu để tạo nên một phong trào rèn luyện, xây dựng đạo đức rộng khắp, với những việc làm cụ thể, thiết thực, thường xuyên, tạo cơ sở xây dựng nền tảng đạo đức, văn hóa tinh thần của xã hội, làm động lực để đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, làm tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16, tiến hành thật tốt công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội Đảng các cấp, và Đại hội lần thứ XI của Đảng.