CTCP Gentraco - tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ tịch HĐQT CTCP Thủy sản Gentraco (HNX: GFC) đăng ký bán 600,000 cp từ ngày 18/04 đến 14/05 để giảm tỷ lệ sở hữu xuống 32.13%.

Trước giao dịch, Công ty Gentraco nắm 3,324,800 cp GFC, tương đương 39.21% tỷ lệ sở hữu.

Dự kiến sau giao dịch, Công ty Gentraco sẽ giảm sở hữu xuống còn 2,724,800 cp GFC, tương đương 32.13% tỷ lệ sở hữu.

Được biết, trước đó từ ngày 01/04 đến 09/04 Công ty Gentraco đã bán thành công 831,300 cp GFC, giảm sở hữu từ 4,156,000 cp xuống còn 3,324,800 cp GFC, ứng với tỷ lệ sở hữu giảm từ 49.01% xuống còn 39.21%.

Hiện, ông Nguyễn Trung Kiên là Chủ tịch của Công ty Gentraco và GFC. Cá nhân ông đang sở hữu 242,470 cp, tương đương 2.86% tỷ lệ sở hữu.

Hằng Nga (Vietstock)

FFN