Bộ đội Biên phòng (BĐBP) là lực lượng vũ trang cách mạng của Đảng và Nhà nước. Suốt nửa thế kỷ qua, BĐBP luôn nêu cao truyền thống quyết chiến quyết thắng của quân đội ta, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc...