(VnMedia) - Dự án hỗ trợ thực hiện hiệu quả Chương trình quốc gia về Bảo hộ Lao động, An toàn lao động và Vệ sinh lao động nhằm tăng cường ATVSLĐ tại nơi làm việc ở VN sẽ hướng đến "Phát triển tình làng nghĩa xóm để cải thiện điều kiện lao động, Cải thiện điều kiện lao động trong doanh nghiệp nhỏ và Cải thiện điều kiện lao động tại gia đình".