QĐND - Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 4 đã tổ chức hội nghị liên tịch với lãnh đạo 6 tỉnh trên địa bàn, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự-quốc phòng (QS-QP) năm 2009 và đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm 2010.

Năm 2009, công tác QS-QP ở các địa phương, đơn vị trên địa bàn có chuyển biến tiến bộ toàn diện, tương đối đồng đều; tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, đơn vị yếu. Quân khu đã mở hơn 1.000 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh cho các đối tượng; chất lượng xây dựng xã, phường, cụm an toàn làm chủ, SSCĐ ngày càng đi vào chiều sâu, không có cụm yếu; gần 78% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện. Năm 2010 quân khu và các tỉnh thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, nhất là Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị và Nghị định 152 của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ... Hội nghị thống nhất cao tăng cường phối hợp, kí kết thực hiện hiệu quả 6 nhiệm vụ QS-QP năm 2010. THUẬN THẮNG