ND - Thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên trong hai năm qua, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai cho 14 nghìn 619 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập với số tiền 177,91 tỷ đồng.

Trong đó, học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số là 1.080 em được vay số tiền 11,342 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 7,38% trong tổng số học sinh, sinh viên được vay vốn trong hai năm qua. Nguồn vốn trên đã phát huy hiệu quả khi đã giúp các em học sinh, sinh viên trang trải học phí và chi phí học tập, giải quyết một phần khó khăn cho gia đình các em và góp phần giúp các em tiếp tục nuôi ước mơ trở thành người có ích cho xã hội. PV