Năm 2011, FPTS đặt chỉ tiêu đạt 70.000 tài khoản.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT (FPTS) công bố thông qua Hồ sơ đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX) vào thời gian dự kiến là tháng 12/2011 và ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký chuẩn bị cho việc niêm yết tại HSX là ngày 11/11/2011.

Theo đó, FPTS đăng ký niêm yết 55 triệu cổ phiếu trên HSX với tổng giá trị cổ phiếu đăng ký lưu ký là 550 tỷ đồng.

Ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký lưu ký là 17h00 ngày 11/11/2011. Kể từ 17h00 ngày 11/11/2011, FPTS ngừng thực hiện các thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu. Việc chuyển nhượng cổ phiếu sẽ được tiếp tục thực hiện khi FPTS đã chính thức niêm yết trên HSX.

Được biết, doanh thu quý 3/2011 của FPTS đạt 85,8 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu môi giới chứng khoán cho người đầu tư đạt 12,3 tỷ đồng; doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn đạt 1,2 tỷ đồng; doanh thu hoạt động tư vấn đạt 46,2 tỷ đồng; doanh thu khác đạt 25,5 tỷ đồng.

Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh đạt 85,7 tỷ đồng; lợi nhuận gộp đạt 64,2 tỷ đồng; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 57,6 tỷ đồng và 43,2 tỷ đồng.

Trong quý 3/2011, FPTS đứng thứ 9 về thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HSX với 3,28% và thứ 5 tại HNX với 4,662%.

Năm 2011, FPTS đặt chỉ tiêu với doanh thu đạt 353 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 181 tỷ đồng và đạt 70.000 tài khoản.