(ATPvietnam.com) -CTCP FPT (mã chứng khoán: FPT) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất (chưa có sự soát xét).

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu FPT * Nhìn nhận của giới đầu tư về FPT Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 8.799,4 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 doanh thu thuần đạt 16.710,2 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2008. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II/2009 đạt 231,86 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ (tương đương tăng 30,274 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm lợi nhuận sau thuế đạt 451,38 tỷ đồng, tăng 16,43% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 63,7 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 1.645 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 3.203 đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2008. Với kế hoạch năm 2009 tập trung đẩy mạnh các ngành dịch vụ, chủ động giảm những ngành có thể bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế, trong 06 tháng đầu năm tập đoàn FPT đã tiếp tục thu được kết quả kinh doanh rất khả quan trên các mảng kinh doanh chính của mình. Về doanh số, các mảng đều có sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm: Viễn thông tăng 51,2%, Đào tạo tăng 48%, Tích hợp hệ thống tăng 6,3% và Xuất khẩu phần mềm tăng 12,5%. Về lãi trước thuế, các mảng này lần lượt hoàn thành kế hoạch đề ra là 147,4%; 124,6%; 108,5% và 88,6%. Tỷ trọng lợi nhuận của Phần mềm và Dịch vụ vẫn giữ vị trí chủ chốt, chiếm 69,8% cơ cấu lợi nhuận của toàn tập đoàn. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất quý II/2009 của FPT: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Doanh thu thuần 8,799,390,127,379 16,710,210,182,970 Giá vốn hàng bán 7,863,861,681,000 14,893,311,069,296 Lợi nhuận gộp 935,528,446,379 1,816,899,113,674 Doanh thu hoạt động tài chính 41,519,333,758 67,950,477,874 Chi phí tài chính 73,712,080,208 145,340,497,180 Chi phí bán hàng 231,726,640,290 442,614,630,914 Chi phí quản lý doanh nghiệp 293,645,511,599 538,268,213,614 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 377,963,548,040 758,626,249,840 Thu nhập khác 37,754,336,095 68,731,762,025 Chi phí khác 34,287,507,249 61,190,223,640 Lợi nhuận khác 3,466,828,846 7,541,538,385 Lãi lỗ trong công ty liên doanh, liên kết 13,841,676,427 20,740,614,130 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 395,272,053,313 786,908,402,355 Thuế TNDN hiện hành 84,141,545,672 157,114,601,264 Thuế TNDN hoãn lại -3,484,227,750 -1,940,607,346 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 314,614,735,391 631,734,408,437 Lợi ích cổ đông thiểu số 82,756,146,473 180,355,380,684 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 231,858,588,918 451,379,027,753 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1,645 3,203 Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7 ,cổ phiếu FPT tăng 500 đồng (tương đương tăng 0,65%) lên 77.000 đồng/cổ phiếu và có 470.390 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 27/07/2009 77.0 0.5 0.65 470,390 24/07/2009 76.5 3.5 4.79 421,560 23/07/2009 73.0 1.0 1.39 214,440 22/07/2009 72.0 0.0 0.00 342,760 21/07/2009 72.0 1.5 2.13 530,220 Hoàng Khánh Các tin liên quan FPT sẽ phát hành 1.800 tỷ đồng trái phiếu FPT: 6 tháng lãi trước thuế đạt gần 787 tỷ đồng, tăng 24,7% Đại hội cổ đông của FPT bất thành DHG, ACB, FPT, HPG, HAG, KBC... được vinh danh vì có Báo cáo xuất sắc FPT: phát hành tối đa 1.800 tỷ đồng trái phiếu, lãi suất 5-7%/năm FPT: phát hành hơn 2,6 triệu cổ phần cho cán bộ công nhân viên FPT: 2/7 giao dịch bổ sung 220.125 cổ phiếu trên HOSE FPT: chuyển giao quyền sở hữu 3 Công ty con cho Công ty Thương mại FPT FPT: Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu từ 1/6 FPT: 4/6 không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1/2009 bằng tiền tỷ lệ 10% FPT: quý I/2009 lợi nhuận đạt 219,5 tỷ, tăng 18%, EPS đạt 1.577 đồng FPT: Thành viên HĐQT bán xong 440.000 cổ phiếu, giảm còn 1,28% FPT: Thành viên HĐQT bán xong 369.000 cổ phiếu, giảm còn 1,42%