Đúng như dự kiến của giới quan sát, FED đã không tăng hay giảm lãi suất cơ bản USD trong cuộc họp vừa kết thúc...