(HHT_Online) Một dự án hoành tráng và thể hiện rõ tầm vóc FC Việt Nam: Cassiopiea Việt Nam đang từng bước triển khai kế hoạch liên kết với hệ thống FC trên toàn thế giới của TVXQ!