Theo Tập đoàn Điện lực (EVN), nguồn vốn tự có của Tập đoàn đang thiếu nghiêm trọng so với kế hoạch...