24H.COM.VN - Người bạn đời mà ông chọn ở cái tuổi 62 này phải là một người phụ nữ đặc biệt, đó là phải giống thân mẫu của ông.