(NDHMoney) Cổ đông lớn Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã không giao dịch được hết số cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển công nghệ Điện tử - Viễn thông (mã ELC - HOSE) như đăng ký.

Cụ thể, từ ngày 16/2 - 16/4, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI đã đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu ELC và đăng ký mua cùng số lượng nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, do biến động giá thị trường không phù hợp nên cổ đông mới mua được 40.000 cổ phiếu và chưa bán được cổ phiếu nào. Sau giao dịch, Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI nắm giữ 2.070.960 cổ phiếu, tương đương với 7,07%.