HĐQT CTCP Sách Giáo Dục Tại Tp.Hà Nội (HNX: EBS) thống nhất mua lại 1.4 triệu cp quỹ với giá không quá 9,900 đồng/cp từ nguồn vốn quỹ đầu tư và phát triển. Thời gian giao dịch dự kiến 03/03 đến 02/04/2014.

Tài liệu đính kèm:
EBS_2014.2.13_d2fa78b_NQHDQT 1.JPG
EBS_2014.2.13_c3319ff_NQHDQT 2.JPG

HNX