(Toquoc) - Hành trình của ngọn đuốc Thế vận hội Olympic rút ngắn đến mức tối thiểu tại thủ đô Ấn Độ. Người Tây Tạng lưu vong rước ngọn đuốc của họ đến đây cùng ngày. 15.000 nhân viên an ninh ra quân. 200 người Tây Tạng bị bắt.