Lương thực hiện chỉ còn chiếm 9,86% trong “rổ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng xã hội”. Nhưng có thể nói rằng, miền Bắc trúng mùa lúa làm xoay chuyển cục diện trong cuộc chiến chống lạm phát.